Сайт Освіта.ua склала короткий перелік термінів, які варто знати в сучасному світі. Серед таких ментор, тьютор, змішане навчання та інші.

Цікаво Українська мова не є другою за милозвучністю мовою світу: правда про популярний міф

10 модних слів зі сфери освіти

Ментор

Це людина-наставник, яка має особистий досвід успіху й готова ділитися ним з оточенням. Для свого учня ментор є консультантом, радником, коучем і психологом. Його головне завдання – вберегти підопічного від помилок.

Тобто головна роль менторства – це вчитися в досвідченого й успішного практика, переймати його особистий досвід і методику роботи. Він насамперед є інсайдером, який сам пройшов той самий шлях, яким іде його підопічний.

Тьютор

Це іншими словами репетитор чи наставник – тобто людина, яка проводить індивідуальні або групові заняття з учнями чи студентами. В університетах тьютори – це помічники викладача, здебільшого аспіранти або старші студенти.

Цікаво, що саме тьютор є ключовою фігурою в дистанційному навчанні за кордоном, він відповідає за проведення занять зі студентами.

Ключова компетентність

Це структурований комплекс якостей людини, що дає можливість ефективно працювати і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів.

Відповідно до про освіту, виокремлюють такі ключові компетентності, які необхідні сучасній людині для успішної життєдіяльності:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність.

Soft skills

Це так звані "м’які навички", які дозволяють бути успішним незалежно від специфіки діяльності та галузі. Традиційно м’які навички це: уміння переконувати, знаходити підхід до людей, здатність бути лідером, ведення переговорних процесів, робота в команді, особистісний розвиток, управління часом, ерудованість, креативність тощо. Вони важливі у роботі та в житті.


М'які навички важливі в роботі / Фото work.ua

Натомість "тверді навички" (hard skills) – це технічні навички, пов’язані з діяльністю. Зокрема, діловодство, логістика, керування автомобілем, програмування, метод сліпого друку тощо. Тобто це прямі професійні навички.

НУШ

Це – Нова українська школа – масштабна реформа освіти в школі в Україні, започаткована МОН під керівництвом Лілії Гриневич і запланована на десятиріччя вперед.

Ключова мета НУШ – створити школу, де буде приємно навчатись і яка даватиме учням не лише знання, а й уміння застосовувати їх у житті.

Формула НУШ передбачає такі ключові елементи:

 1. новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей;
 2. умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно;
 3. наскрізний процес виховання, який формує цінності;
 4. педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками;
 5. орієнтація на потреби учня в освітньому процесі;
 6. справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти;
 7. сучасне освітнє середовище тощо.

Інтеграція

Це слово означає об’єднання змістових елементів у єдине ціле на основі спільного підходу. До прикладу, коли учні вивчають як окремі навчальні предмети, так і інтегровані курси.

Метою інтегрованого навчання формування в учнів цілісного уявлення про навколишній світ, системи знань і вмінь, досягнення якісної, конкурентоздатної освіти, створення оптимальних умов для розвитку мислення учнів та ефективна реалізація розвивально-виховних функцій навчання.

До теми Оксфордський словник обрав найважливіше слово року

Моніторинг

Це збирання, оброблення, зберігання та розповсюдження інформації, інтерпретація фактів, прогнозування динаміки й тенденцій розвитку чогось тощо.

Моніторинг планують як систему заходів для відстеження тенденцій у розвитку освіти. Він може бути внутрішнім (запровадженим самим закладом освіти) і зовнішнім (здійснюваним спеціальними незалежними установами).

Формувальне оцінювання

Це оцінювання для навчання, а не оцінювання результатів навчання (як це робить підсумкове оцінювання).

Використання формувального оцінювання дозволяє відстежувати особистісний поступ дитини, перебіг опановування нею навчального матеріалу й вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію учня.

Для вчителя таке оцінювання означає бути поруч з учнем і вести його до успіху. Учителі використовують інформацію з оцінювання для коригування навчання та забезпечення правильного виконання учнями завдань.

вичтель і цчень
Вчитель оцінює старання учня / Фото nachhilfe

Аудит

Це перевірка звітності чи іншої інформації про діяльність закладу з метою підтвердження її достовірності та законності.

Інституційний аудит закладу освіти – це зовнішнє оцінювання діяльності школи, що базується на вивченні освітніх та управлінських процесів. Він допомагає школам стати більш якісними.

Змішане навчання

Це ефективне поєднання очного навчання з дистанційним. Упродовж такого процесу студенти навчаються частково онлайн і мають елементи контролю над навчальним процесом – коли, де і як вчити матеріал.

Навчання в аудиторіях за таких умов використовують для надання студентові комплексного досвіду навчання.